Pictogrammer

Standarder og merkinger

Handi AS produserer alle hansker i samsvar med bestemmelser PVU-forordning EU 2016/425 og når dette er tilfelle med den gjeldende nasjonale standard NS-EN 420:2003.

Kategorier:

Vernehansker er delt inn i tre kategorier. Kategoriene deles inn etter risiko:

Kategori 1: minimal risiko.
Kategori 2: middels risiko.
Kategori 3: høy risiko.

Alle kategorier krever samsvarserklæring.

EC typeprøving skal ikke kreves av PVU-modeller med enkel utforming når produsenten antar at brukeren selv kan vurdere den beskyttelse utstyret gir mot minimumsrisikoen og når virkningen av denne er gradvis og trygt kan oppdages av brukeren i god tid. For eksempel ved oppvask, hagehansker og hansker til beskyttelse mot fortynnede rensemidler og til beskyttelse mot varme opp til 50˚C.

 

EN 388:2016

Vernehansker mot mekanisk risiko

Motstandsdyktig over for mekanisk belastning vises av dette piktogrammet fulgt av fire siffer (ytelsesverdi). Hvert enkelt representerer grader av beskyttelse vedrørende:
1. Slitasjemotstand. 2. Skjæremotstand (sirkel formet knivblad) 3. Rivemotstand 4. Punkteringsmotstand 5. Skjæremotstand (rett knivblad) 6. Støtdemping

Test 0 1 2 3 4 5
1. <100 100 500 2000 8000
2. <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
3. <10 10 25 50 75
4. <20 20 60 100 150

0 = laveste verdi og 5 = høyeste verdi.

 

EN 13594:2015 (Punkt 6.9)

Støtbeskyttelse

EN 388:2016 har også et element som test av støtbeskyttelse til hansker. Testen utføres i henhold til EN 13594:2015 (punkt 6.9). De områder av hansken som har støtbeskyttelse må testes og minimum oppnå nivå 1. Dvs. kraften som går gjennom materiale ikke kan være høyere enn 7KN og når en slagkraft 5J påføres test området. Når hanskemodellen består testen kan P påføres på sjetteplass for ytelsen verdi under EN 388:2016 pictogrammet.

 

EN ISO 13997 (TDM-testen)

Skjæremotstand mot knivblad

A B C D E F
2 5 10 15 22 30

 

EN 420:2003

Vernehansker. Generelle krav og testmetode sammendrag.

Krav: hanskene skal gi best mulig beskyttelse til det tiltenkte området.

 Sikkerhet:

 • Hansken skal ikke være skadelig for brukeren.
 • Hanskens pH-verdi skal ligge mellom 3,5 og 9,5.
 • Hanskens krominnhold (VI-innhold) skal ikke være <3mg/kg i lærhansker.
 • Gummihansker (latex) må prøves for latex-innhold i henhold til EN 455-3.
 • Hansker som skal redusere risikoen for elektrostatiske egenskaper skal testes i henhold til EN 1149.

Krav til merking:

 • Produsentens navn
 • Størrelse
 • CE-merket

Hvis hansken tilhører CE kategori 2 og 3, skal også riktig pictogram for den type risiko hansken er testet for beskyttelsesnivå og EN Standard, f.eks. EN 388 + pictogram.

 

EN ISO 374-1:2016

Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer

Del 1. Terminologi og ytelseskrav for kjemiske risikoer (ISO 374-1:2016)

Omfatter hansker som er beregnet for å beskytte brukere mot kjemiske risikoer.

Viktige momenter er ytelseskrav, terminologi og symboler, samt informasjon. Instruksjon og advarsler som skal være med brukerveiledningen.

 

Del 2. Bestemmelser av motstand mot gjennomtrenging (ISO 374-2:2019)

Væske eller luft kan trenge gjennom en vernehanske via porer, sømmer, hull eller andre feil i materialet.

To tester utføres for å sjekke for lekkasje:

 1. Luftlekkasjetesten: hansken senkes ned i vann og fylles med luft. Hvis hansken lekker kommer det synlige bobler.
 2. Vannlekkasjetesten: hansken fylles med vann. Deretter undersøkes hansken for vann på utsiden.

 

Del 3. Motstand mot molekylær gjennomtrenging av flytende kjemikalier (permeasjon) (EN 16523-1:2015)

Dette er en ny standard. EN 16523-1:2015 erstatter EN 374-3:2003. Kjemikalier som tærer inn i materialet og suger seg ved hjelp av diffusjon. Dette kan skje uten at brukere legger merke til det. Det kan ikke alltid sees på hansken, men hansker gir ikke lenger den beskyttelsen som var tiltenkt. Den tiden det tar fra kjemikalie kommer i kontakt med hanskematerialet til det kan spores på innsiden kalles gjennomtrengningstid.

Permeasjon er prosessen som foregår når hansken er kommet i kontakt med kjemikalie til kjemikalie kan registreres på innsiden. Prosessen behøver ikke være synlig på hansken, derfor er det svært viktig at man tester dette før bruk, (prosessen fortsetter etter man har fjernet kjemikalie og rengjort hansken). Hvis først hansken har vært i berøring med kjemikalie (absorbsjon), vil gjennomtrengningen (diffusjon) fortsette til områder med mindre konsentrasjon inntil fullstendig gjennomtrengning (desorbsjon) er oppstått. Pga. permeasjonseffekten er det viktig at man ikke bruker løsningsmidler til rengjøring av hansken.

Beskyttelsesgrad 1 2 3 4 5 6
Normalisert gjennomtrengningstid ≥ 10 ≥ 30 ≥ 60 ≥ 120 ≥ 240 ≥ 480

 

Liste over testede kjemikalier (EN ISO 374-1:2016)

Kode Kjemikalie CAS # Klasse
A Metanol 67-56-1 Primær alkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilforbindelse
D Diklormetan 75-09-2 Klorert parafin
E Karbondisulfid 75-15-0 Organisk svovelforbindelse
F Toluen 108-88-3 Aromatisk hydrokarbon
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterosyklisk og eterforbindelse
I Etylacetat 141-78-6 Ester
J n-Heptane 142-82-5 Mettet hydrokarbon
K Natriumhydroksid 40% 1310-73-2 Uorganisk base
L Svovelsyre 96% 7664-93-9 Uorganisk mineralsyre, oksiderende
M Salpetersyre 65% 7697-37-2 Uorganisk mineralsyre, oksiderende
N Eddiksyre 99% 64-19-7 Organisk syre
O Ammoniumhydroksid 25% 1336-21-6 Organisk base
P Hydrogenperoksid 30% 7722-84-1 Peroksid
S Hydrogenfluorsyre 40% 7664-39-3 Uorganisk mineralsyre
T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

Hanskene må testes for hver kjemikalie som produsenten sier at den beskytter mot. Hvis hanskene er lenger enn 40 cm, må også mansjetten på hansken testes.

 

Viktig:

Det er viktig å huske at alle tester er utført i henhold til standarden. Gjennomtrengningstiden for hansken gir kun en indikasjon på lengden hansken kan bruker på ett gitt kjemikalie.

I det virkelige liv kan forhold som arbeidsslitasje, temperatur og slitasje av hansken ha stor innvirkning på gjennomtrengningstida.

Den nye standarden setter hansker inn i tre kategorier basert på molekylær gjennomtrenging.:

TYPE A – Minst 6 kjemikaler må oppnå nivå 2.
TYPE B – Minst 3 kjemikalier må oppnå nivå 2.
TYPE C – Minst 1 kjemikalie må oppnå nivå 1.

 

Del 4. Bestemmelse av motstand mot nedbrytning forårsaket av kjemikalier (ISO 374-4:2019)

Bestemmelse av motstand mot nedbrytning forårsaket av kjemikalier (ISO 374-4:2019)

Testen foregår på følgende måte: materialet testes forskjellen i stikk motstand, før og etter at materialet har vært i kontakt med kjemikalie. Det må utføres test for hver kjemikalie. Fôrede hansker kan gi feil testresultat. Informasjon om resultatet må innføres i brukerveiledning.

 

Del 5. Terminologi og ytelseskrav for risikoer for mikroorganismer (ISO 374-5:2016)

Denne standarden har to kategorier for klassifisering av beskyttelse mot mikroorganismer:

 1. Hansker som beskytter mot bakterier og sopp.
 2. Hansker som beskytter mot bakterier, sopp og virus.

For å bestå 1. må hansken bestå testing i henhold til EN 374-2:2019. For å bestå 2. må hansken bestå testing i henhold til ISO 16604:2004 testprosedyre 3.

 

EN ISO 10819:2013/A1:2019

Mekaniske vibrasjoner og støt

Hånd-arm-vibrasjoner

Metode for måling og vurdering av vibrasjonsoverføring via hansker ved håndflaten.

 

EN 407

Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild)

 1. Motstand mot ild (x, 0-4)
 2. Motstand mot kontaktvarme (x, 0-4)
 3. Motstand mot varmeoverføring (x, 0-4)
 4. Motstand mot strålevarme (x, 0-4)
 5. Motstand mot smeltet metall, dråper (x, 0-4)
 6. Motstand mot smeltet metall, større mengder (x, 0-4)

X betyr at testen ikke er utført på en hanske-modell. 0 = dårligst og 4 = best resultat.

 

EN 511:2006

Vernehansker mot kulde (±50˚C)

 1. Motstand mot konvektiv kulde (x, 0-4)
 2. Motstand mot kontakt-kulde (x, 0-4)
 3. Motstand mot vanngjennomtrengning (x, 0/1)

0 = vann treger inn i hansker før 30 min.
1 = vann treger ikke inn i hansken før 30 min.
X = test ikke utført, høyere karakter gir bedre beskyttelse.

 

EN 12477:2001

Vernehansker for sveisere

For å tilfredsstille kravene i EN12477:2001 må hansken først testes i henhold til EN 388:2016 samt EN 407:2004.

Hansken må også samsvare med EN 420:2009 med unntak på lengden.

 

EN 455

Engangshansker til medisinsk bruk

Kravene er beskrevet i rådsdirektiv 93/42/EØF.

 

Del 1: Krav til og prøving på fravær av hull.

For å tilfredsstille normen må en tilfeldig utvalgt hanske bestå vannlekkasje-testen. Hvis hansken oppnår et akseptabelt kvalitets nivå på 1,5 eller bedre = AQL 1,5.

 

Del 2: Krav til prøving og fysiske egenskaper inkludert strekkfasthet.

Noen tar også hensyn til aldring og størrelse.

 

Del 3: Krav til prøving av biokompatibilitet.

EN 455-3 tar hensyn til spor av protein og pudder.

 

Del 4: Krav og prøving for holdbarhet, krav EN 455-4.

Dokumentasjon på at hansker holder opptil tre år.

 

EN ISO 20471:2013

Svært synlig vernetøy, prøvingsmetoder og krav.

Standarden spesifiserer testmetoder og krav til synlighetstøy.

Standarden stiller krav til design og til tekstil før og etter vask.

 

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluoriserende materiale i m2 0,14 0,50 0,80
Reflekterende materiale i m2 0,10 0,13 0,20

Klasse 3 er den høyeste klassen.

 

EN ISO 14116:2015

Vernetøy. Beskyttelse mot flammer.

Materialer, materialkombinasjoner og bekledning med begrenset flammespredning.

 

EN 1149-5:2018

Vernetøy. Beskyttelse mot elektrostatiske egenskaper.

Del 5: Krav til materialytelse og utforming.

 

EN 343:2019

Vernetøy. Beskyttelse mot regn.

Dette piktogrammet beskriver testmetode og krav til metervarer, sømmer og funksjon i klær som skal beskytte mot dårlig vær, dvs. værforhold som regn, tåke, vind etc. i temperaturer ned til -50˚C.

 

ØKO-TEX®

ØKO-TEX® Standard 100 er et globalt anerkjent, uavhengig test- og sertifiseringssystem for tekstilråvarer, halvfabrikata og sluttprodukter. Eksempler på hansker som kan sertifiseres er strikkefôr som er overtrukket med belegg.

 

EN 13130-1:2004, EN 1186-3:2002

Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler – plast – del 2.

Prøvingsmetode for total migrasjon til olivenolje ved total nedsenkning.

 

Sanitized-behandlet

Betyr at en hanske har gjennomgått en spesifikk prosess for å redusere eller forhindre vekst av skadelige mikroorganismer, som bakterier eller sopp. Sanitized-behandlingen bidrar til å opprettholde en hygienisk bruk av hansker, spesielt i situasjoner der det er viktig å minimere risikoen for smittespredning. Dette gir en ekstra beskyttelseslag mot mikrobiell kontaminasjon og opprettholder hanskenes integritet i miljøer hvor hygiene er kritisk, for eksempel i helsevesenet eller matindustrien.

 

Butikkforpakning

Følgende varer blir levert som butikkforpakning: